Publishingpriset logotyp

Arbetar du inom kommunens verksamheter, i näringslivet eller är du kommuninvånare?

Bli inspirerad och läs mer om vad du kan göra för att bidra till kretsloppsplanens mål.
Ta del av artiklar som vägleder och inspirerar. Klicka på ikonerna för att välja fokusområde. 

Projekt, åtgärder och kampanjer

Genomförda projekt

Läs mer om vilka projekt, åtgärder och kampanjer som genomförts i kommunerna för att uppnå kretsloppsplanens mål. 

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

I denna plan innebär kretsloppet att material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor betydelse vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut göra sig av med något. En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i samhället. Ett sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort.

Om kretsloppsplanen

En gemensam kretsloppsplan

- för en hållbar framtid. Planen har tagits fram i ett samarbete mellan Sysav och tio av ägarkommunerna.

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen.

För att nå målen och följa de handlingsplaner som tas fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner. 

Målstyrning

Genomförande och uppföljning

Efterhand som arbetet med kretsloppsplanens mål ger resultat kommer statistik och analys att presenteras här.