Utmaningar inför framtiden

Trender och strömningar i omvärlden påverkar även avfallsbranschen.
Det finns många olika faktorer som alla kommuner måste förhålla sig till framöver, inte minst digitalisering, globalisering, ett ökat hållbarhetsfokus och ökad tyngd på individualism. Dessa faktorer kommer att spela stor roll för hanteringen av avfall den kommande tioårsperioden.

Att tänka efter före, vare sig det gäller inköp av nya saker eller nya investeringar

Denna framtidsspaning bygger på rapporter från Avfall Sverige (2018:20 och 2018:24) och en intervju med Eva Svensson-Myrin, konsult Miljö- och Avfallsbyrån.

Digitalisering

Både arbetslivet och vardagslivet blir allt mer digitalt. Det skapar nya möjligheter samt ger allt mer data och information, som kan förädlas och leda till bättre beslutsunderlag. Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att utvecklas, men att digitaliseringen kommer att få en framträdande roll är det ingen tvekan om. Det är viktigt för kommunerna och bolagen att ha rätt kompetens och följa med i utvecklingen.

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv

Miljömässig hållbarhet är en av de viktigaste grunderna för all avfallshantering. För att klara de kommande klimatutmaningarna krävs ytterligare omställningar. Att tänka efter före, vare sig det gäller inköp av nya saker eller nya investeringar, kommer att bli viktigt för att leda den kommunala verksamheten mot ett hållbart kretslopp.

För att en produkt ska kunna bli resurssparande behövs nytänkande i flera led. Redan innan en produkt tillverkas behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv. Det behöver finnas en plan för hur produkten kan tas isär och återanvändas på ett smart sätt. Här spelar kommunerna och staten en stor roll eftersom de kan ställa krav som gör skillnad genom offentlig upphandling.

I framtiden behöver också utsorteringen av material bli bättre. Där kommer den tekniska utvecklingen vara en lösning. Tekniken håller på att bli så bra att det kommer vara möjligt att slänga olika avfallsslag i samma container på återvinningscentraler. Avfallet kan sedan eftersorteras med ökat fokus på återbruk och materialåtervinning. Det kommer i sin tur att innebära större möjlighet att etablera kvartersnära återvinningscentraler, då färre containrar tar mindre plats.

För att få förståelse för framtiden behöver vi förstå mer om människors beteenden
Inzoomat på vågor som slår mot en brun klippa

Vågor som slår mot en klippa

Demografi, värderingar och livsstilar

För att få förståelse för framtiden behöver vi förstå mer om människors beteenden. Det kan vara svårt att identifiera vad som gör att människor förändrar sina värderingar och sin livsstil. Det vi däremot vet är att människor generellt har ökande förväntningar. Kommuninvånarna kommer att ställa högre krav på individuella lösningar för sin avfallshämtning och på att insamling av avfall av olika slag sker mer fastighets- eller kvartersnära.

Kommunerna har också tuffa demografiska utmaningar framför sig. Skillnaderna mellan städer och landsbygd samt mellan rika och fattiga områden i städerna blir allt större. De olika livsvillkoren påverkar val och preferenser. Här finns också stort utrymme för kommuner att göra det enkelt för invånarna att välja en hållbar livsstil. Återbruk och second hand behöver göras mer attraktivt och få en mer framträdande roll. Ett exempel är att flytta in second hand-affärer där övrig handel redan finns. Det finns också mycket att tjäna på att tydligare visa klimatnyttan som kommuninvånarna faktiskt gör när de sorterar sitt avfall som sedan kan bli nytt material och nya resurser.

Enligt framtidsforskare finns det fem övergripande drivkrafter som kommer att påverka avfallshanteringen:

  • Ökat hållbarhetsfokus: mindre uppkomna mängder avfall för att spara resurser av olika slag
  • Ökad urbanisering: städerna växer, landsbygden avfolkas, trängre och trängre i staden
  • Ökad individualism: krav på individuella lösningar
  • Ökad teknikutveckling: ny teknik tas fram snabbare och snabbare
  • Ökad globalisering: människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter

Politik och omvärld

Politiken och våra myndigheter påverkas mer och mer av vad som händer i omvärlden. Det politiska läget med få stabila politiska majoriteter gör det svårt att fatta beslut om paradigmskiftande framtidsfrågor.

Det finns höga ambitioner när det gäller nya lösningar inom avfallshantering, men det är svårt för politiker att reformera de befintliga systemen. I stället för innovativa reformer blir det ofta justeringar av existerande lösningar.

För att bli framgångsrika behöver kommunerna proaktiva politiker. Kommunerna måste bli snabbare på att anpassa sig till lösningar som inte är så konventionella. De kommuner som leder utvecklingen mot en cirkulär ekonomi involverar både den privata och den offentliga världen. Organisationens förmåga att identifiera och starta upp nära samarbete med andra aktörer som är snabba på att agera kommer att bli viktigt. Det kommer också vara essentiellt att satsa på personer med rätt kompetens som kan skapa breda nätverk.