Dataskyddspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Sydskånes avfallsaktiebolag med dotterbolagen Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB, nedan Sysav, värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i den hantering av personuppgifter som utförs av Sysav.

Vilken information samlar vi in om dig?

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Sysav samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Syftet med behandlingarna av dina personuppgifter kan skilja sig något beroende om du t.ex. är kund hos Sysav eller om du önskar erhålla information från Sysav eller boka besök till oss.

Vi ser till att skydda dina personuppgifter och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer dessa regler.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att kontakta Sysavs kundservice eller Sysavs dataskyddsombud.

Hantering av personuppgifter inom Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll från Sysavs 14 ägarkommuner. Genom Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Sysav Utveckling AB är Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Bolaget driver projekt för att hitta nya samt förbättra befintliga metoder och tekniker i syfte att utveckla avfallshanteringen. Om du har en relation till något bolag inom Sysav koncernen kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter.

Huvudsakliga situationer när Sysav behandlar personuppgifter:

 • Sysav hanterar på uppdrag av Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner insamling av hushållsavfall. Om du bor i någon av dessa kommuner kommer Sysav att behandla dina personuppgifter vid utförandet och administrationen av dessa avfallstjänster.
 • När du lämnar hushålls- eller verksamhetsavfall på en av Sysavs återvinningscentraler hanterar Sysav dina personuppgifter för att underlätta fakturering av företagskunder, motverka hot och våld mot Sysavs personal, motverka missbruk av ÅVC samt för insamling av statistik.
 • Om du vill komma i kontakt med bolag inom Sysav koncernen via Sysavs webformulär kommer berört bolag att behandla dina uppgifter för att administrera din förfrågan.
 • När du använder Sysavs Mina sidor kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt konto.
 • Om du vill boka ett studiebesök eller besök av en skolklass kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din förfrågan.
 • Om du vill prenumerera på Sysavs nyhetsbrev kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din anmälan.
 • Om du önskar få del av information från Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera informationsutskick.
 • Om du företräder en av våra företagskunder kommer berört bolag inom Sysavkoncernen att behandla dina personuppgifter för att t.ex. komma i kontakt med dig eller för att hantera en förfrågan från dig.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina personuppgifter att behandlas av berört bolag inom Sysavkoncernen för att t.ex. komma i kontakt med dig.
 • Om du söker arbete hos Sysav kommer Sysav att behandla de uppgifter som du lämnar, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsförfarandet.
 • Om du ansöker om Sysavstipendiet eller ansöker om att skriva ditt examensarbete hos Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter du lämnar i ansökan för att komma i kontakt med dig.

Varifrån samlar vi in personuppgifterna

Mig själv

Sysav samlar in de personuppgifter du lämnar till oss när du t.ex. beställer en av våra tjänster, när du kontaktar oss, när du deltar i våra event, seminarier, tävlingar eller kundundersökningar. Sysav samlar även in personuppgifter du ger till oss för att vi ska hantera ditt hushållsavfallsabonnemang för dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun. Även personuppgifter som du som företrädare för en av våra företagskunder eller som företrädare för en av våra leverantörer ger till oss kommer vi att samla in för att t.ex. komma i kontakt med dig.

Från annan

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta eller för att i vissa situationer kunna få kreditupplysningar om dig kan vi vid behov behöva hämta in kompletterande uppgifter om dig, t.ex. personnummer eller adress, från privata och offentliga register som t.ex. fastighetsregistret, Syna, Bisnode eller UC.

För dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun kan Sysav få dina personuppgifter från respektive kommun rörande tre behandlingar. Dessa är:

 • Ansökan om förlängt tömningsintervall
 • Ansökan om uppehåll i tömning
 • Slamtömning tillståndsärende

Uppdateringar rörande vår personuppgiftshantering

Uppdateringar av den här informationstexten kan komma att ske, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare personuppgifter än vad som framgår i denna policy. I sådana fall kommer du få information om detta. Den senaste versionen av information rörande Sysavs personuppgiftshantering finns alltid publicerad på kretsloppsplanen.se.

Hur hanterar vi din information?

Var vi behandlar dina personuppgifter och till vilka ändamål.

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

I vissa fall behandlar Sysavs leverantörer dina personuppgifter på uppdrag av Sysav. Vi säkerställer att det finns personuppgiftsbiträdesavtal mellan Sysav och våra leverantörer så att denne behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vår målsättning är att behandla alla personuppgifter inom EU/EES-området. För det fall ett personuppgiftsbiträde har, eller nyttjar molntjänster, med databaser i tredje land ska personuppgiftsbiträdet försäkra sig om att det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Det är emellertid alltid Sysav som är ytterst ansvarig för all personuppgiftshantering som sker för Sysavs räkning. 

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter

Hantera företagskunder 

Sysav behandlar dina uppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en företagskund för att hantera förhållandet med företagskunden. 

Hantera leverantörer

Sysav behandlar dina personuppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en leverantör för att hantera förhållandet med leverantören.

Hantera förfrågningar

Sysav behandlar dina personuppgifter för att administrera dina frågor, t.ex. för att kommunicera med dig, utreda klagomål samt för att logga förfrågan. 

Hantera ansökningar

Sysav kommer behandla dina personuppgifter för att administrera diverse ansökningar såsom din ansökan om Sysavstipendiet, din ansökan om att utföra examensarbete på Sysav samt ansökan till utannonserad tjänst hos Sysav.

Hantera tjänster rörande insamling av hushållsavfall

Sysav behandlar dina personuppgifter för att administrera de tjänster som följer av Sysavs uppdrag att hantera insamling av hushållsavfall åt Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner. I uppdraget ingår att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundservice och att ha kontakt med de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av Sysav. Personuppgifter behandlas också för att följa upp och kontrollera de tjänster som Sysav utför på uppdrag av kommunerna. 

Hantera insamling av hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentraler

Sysav behandlar dina personuppgifter för att förebygga hot och våld mot Sysavs personal, förebygga missbruk av våra återvinningscentraler, insamling av statistik samt för att underlätta fakturering av företagskunder. 

Genomförande av event och tävlingar

Sysav behandlar dina personuppgifter för att genomföra tävlingar och event som du deltar i, t.ex. för att registrera din anmälan/deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler. 

Hantera nyhetsbrev och informationsutskick

Sysav behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig nyhetsbrev och informationsutskick som du godkänt att du vill motta från Sysav.

Hantera reklamationer

Vid reklamationer kommer Sysav behandla dina personuppgifter för att kunna hantera reklamationen, t.ex. för att registrera reklamationsärendet och för att kommunicera med eventuell leverantör Sysav anlitat att utföra tjänsten.

Hantera skadeincidenter

Sysav behandlar dina personuppgifter för att hantera ett skadeärende, t.ex. för att göra en anmälan till försäkringsbolag. 

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

 För att förebygga, avslöja och utreda brott har Sysavs återvinningscentraler kameraövervakning nattetid. 

Kameraövervakning för att utreda olycksincidenter

För att utreda inträffade olycksincidenter orsakade av fordon och leverantörer på Sysavs förbränningsanläggning samt Sysavs anläggning vid Spillepeng har Sysav kameraövervakning där fordonens registreringsnummer och/eller företagslogga registreras. 

Hantera och bemöta rättsliga skyldigheter

Sysav behandlar dina personuppgifter för att hantera, utreda och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid tvist, rättsprocess eller inkassoärenden. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Sysav måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, såsom bokförings- och redovisningskrav eller krav enligt miljöbalken.

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster 

Sysav kan komma att använda dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Uppföljning och utvärdering 

Sysav kan behandla dina personuppgifter för att ta fram försäljningsstatistik samt framställa rapporter och statistik över kundserviceärenden i syfte att t.ex. utvärdera och förbättra verksamheten. Sysav kan även behandla dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster, webbplatser, IT-system, säkerhet och sättet vi kommunicerar med dig.

Lagring av personuppgifter 

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som avses med behandlingen och som framgår av denna policy. Personuppgifterna kommer endast att användas för att tillgodose ändamålet med behandlingen och/eller för att fullgöra rättsliga krav eller krav från myndigheter. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan finnas lagrade hos oss för olika ändamål i olika system. Det betyder att vi kan ta bort dina personuppgifter i ett system för att uppgifterna inte längre behövs för det angivna ändamålet medan de fortfarande behöver hanteras för ändamålet för en annan behandling.

Sociala medier 

Våra webbplatser kan innehålla länkar kopplade till olika sociala medier, vilka har egna personuppgiftspolicys. Ni ombeds noggrant läsa igenom deras personuppgiftspolicys då vi inte kan ta något ansvar för dessa funktioner och deras hantering av personuppgifter.

Om cookies

Webbplatsen kretsloppsplanen.se är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Läs mer om tillgänglighet och cookies.

För att få bästa möjliga upplevelse bör du använda en senare version av en modern webbläsare, men webbplatsen fungerar även med äldre webbläsare och utan javascript.

Anpassad för olika plattformar

Sysav har hög mobiltrafik till webbplatsen och har genom responsiv design gjort sidan lättnavigerad för besökare från alla olika plattformar, vilket betyder att den är anpassad för besök från webb, mobil och surfplatta. 

Tillgänglighet på webbplatsen kretsloppsplanen.se

Sysavs mål med kretsloppsplanen.se är att tillgodose de behov som finns hos alla besökare oavsett stöd av hjälpmedel, webbläsare eller operativsystem. Vissa anpassningar syns inte för de flesta som surfar, men är nödvändiga för att besökare med hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig informationen. Som exempel kan nämnas att om en besökare som är blind så surfar man med en egen skärmläsare. Skärmläsaren läser upp texten, bildtexterna och länkarna på ett sätt som medför att man kan ta del av innehållet.

Många av dessa riktlinjer är i sin tur baserade på World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Dessa riktlinjer om tillgänglighet ger råd om allt i från hur en sökfunktion ska placeras på webbplatsen, till att informationsstrukturen ska vara tydlig. Dessa råd är underbyggda av forskning och gör webbplatsen tillgänglig och till för så många som möjligt.

Om cookies (kakor) på kretsloppsplanen.se

På Sysavs webbplats www.kretsloppsplanen.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Läs mer utförligt om hur vi använder cookies i vår cookie policy.

Det finns två typer av cookies:

 • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På kretsloppsplanen.se används cookies (kakor) för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Cookies (kakor) på kretsloppsplanen.se används för att mäta trafik (för att till exempel se vilka sidor som har besökts) samt i formulär. 

Om du inte vill använda cookies (kakor) kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem.   

Så här undviker du kakor

Vill du inte acceptera cookies (kakor) kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies (kakor) eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie (kaka). Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies (kakor) raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Delningslänkar

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned på många sidor, kan du enkelt och lätt tipsa dina vänner om information och material från kretsloppsplanen.se

I dagsläget kan du skicka sidor till:

 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Frågor och synpunkter

Vi utformar webbplatsen efter dina behov. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter. Hur kan vi bli bättre? Målet är att du ska vara nöjd efter ditt besök och att du hittade det du sökte.

Om du har frågor om vår webbplats eller vill framföra synpunkter kan du mejla kretsloppsplanen@sysav.se.

Kategorier av personuppgifter

Här hittar du utförlig information om Sysavs behandlingar.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person är en personuppgift. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer eller som indirekt kan härledas till en individ, tex. foto på registreringsskylt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Utförlig information om Sysavs behandlingar

Hantera företagskunder 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer     Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera leverantörer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer    Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera förfrågningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Om du bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun där Sysav hanterar insamling av hushållsavfall på uppdrag av kommunerna även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Fastighetsbeteckning 
    Berättigat intresse 

Hantera ansökningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
Vid erhållande av Sysavstipendiet även uppgifter om kontonummer 
 Berättigat intresse 

Hantera tjänster rörande insamling av hushållsavfall

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer,
 • kundnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
Sysav eller de entreprenörer som utför avfallstjänster på uppdrag av Sysav inhämtar även följande personuppgifter:
 • avläsning av kärlens RFID-kod (Radio Frekvens Identifiering)
 • koordinater för tömningen
 •  körlista
 •  avvikelser från beställda avfallstjänster. Vid avvikelser kan fotografier förekomma för att förtydliga vad avvikelsen rör 
 Följa tillämplig lagstiftning (Miljöbalken) och utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Genomförande av event och tävlingar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Bildmaterial
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
   Berättigat intresse 

 Hantera nyhetsbrev och informationsutskick

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress  Samtycke

Hantera reklamationer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 För det fall reklamationen rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör
 Berättigat intresse

Hantera insamling av hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentraler

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, personnummer och registreringsnummer på bil.
 • epost och telefonnummer tillkommer för de som skaffar kundkort
    Uppgift av allmänt intresse

Hantera skadeincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i tillämpliga fall)
 • Bild- och ljudmaterial 
    Berättigat intresse

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Bild- och ljudmaterial    Berättigat intresse

Kameraövervakning för att utreda olycksincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 Bildmaterial: registreringsskyltar samt fordonslogga  Berättigat intresse

 

 Hantera och bemöta rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgifter om agerande

 För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:

 •  Hämtadress
 • Antal kärl
  • Kärlens storlek
  • Avfallsslag
  • Tömningsfrekvens
  • Fastighetsbeteckning
  • Avläsning av kärlens RFID-kod
  • Koordinater för tömning
  • Körlista
  • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör 

 

   Berättigat intresse

 Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kunduppgifter
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter: 
 •  Hämtadress
 •  Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga en avvikelse/reklamation 
    Följa tillämplig lagstiftning

 

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall  personnummer
 • kunduppgifter
 • Information om beställda tjänster
 • Order och leveransuppgifter
 Om du är abonnemangskund även följande uppgifter: 
 • Antal kärl
 • Kundnummer
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Hämtadress 
    Berättigat intresse

 

Uppföljning och utvärdering

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 •  Din kommunikation
 •  
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, i tillämpliga fall personnummer
 •  
 • kunduppgifter
 •  
 • Information om beställda tjänster
 •  
 • Order och leveransuppgifter
Om du är abonnemangskund även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 •  
 • Antal kärl
 •  
 • Kärlens storlek
 •  
 • Avfallsslag
 •  
 • Tömningsfrekvens
 •  
 • Fastighetsbeteckning
 •  
 • RFID-kod
 •  
 • Koordinater för tömning
 •  
    Berättigat intresse