Nationella & Internationella mål

Gult rapsfält

Gult rapsfält

Den gemensamma kretsloppsplanen har hänsyn tagits till olika nationella och internationella mål och prioriteringar. Agenda 2030 med dess 17 globala mål har varit en betydande inspirationskälla och återfinns i kretsloppsplanens mål och indikatorer. De sex avfallsströmmarna (mat, bygg- och rivningsavfall, nedskräpning, elektronik, textil och plast) som finns i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program har varit ett viktigt inspel till indikatorerna. Sveriges nationella miljömål och etappmål har också varit viktiga vid framtagandet av planen, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan har varit prioriterade. EU:s paket för cirkulär ekonomi, med mål för materialåtervinning, har beaktats och använts som underlag.

Även Eu:s avfallshierarki, som har en central roll inom avfallsområdet, har varit vikig i framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen. Avfallshierarkin finns i EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den fastslår hur EU:s medlemsstater ska prioritera inom avfallsområdet, med fem nivåer (förebygga, återbruka, materialåtervinna, energiåtervinna och deponera). Ju högre upp i dessa fem nivåer, desto bättre för miljö och klimat. Avfallshierarkin har gjort avtryck i kretsloppsplanen bland annat genom att tyngdpunkten ligger på en effektivare resursanvändning och ett minskat inflöde av material och produkter, som medför att avfall förebyggs.

Arbetet med målen måste utföras av alla och i alla led