Arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen pågår.
Se hur det går i de olika kommunerna i listan nedan eller se det samlade resultatet för hela regionen.

Kanin som tittar mot flagga i topp med texten 2030

* Summerat resultat för alla kommuner

Läs mer om målen

Hur går det för de tre målen?

En sammanställning för år 2023

Under 2023 fortsatte arbetet för att nå målen i den gemensamma kretsloppsplanen. Fokus under året har varit att hålla igång arbetet med att implementera kretsloppsplanen i respektive kommun samt att skapa förutsättningar för ett åtgärdsarbete på bred front. En viktig del i detta är de kommunala samordningsgrupperna som kommunicerar målen och dess indikatorer och visar på möjlighet till samarbete mellan de olika verksamheterna.

För att skapa bättre förutsättningar och möjliggöra samverkan finns sedan 2021 ett antal nätverk kopplade till kretsloppsplanens mål. Nätverken erbjuder både inspiration om goda exempel och erfarenhetsutbyte kring åtgärdsarbetet. I dagsläget finns fem nätverk (tillsyn, inköp & upphandling, nedskräpning, matsvinn och förebyggande). Under 2023 har dessa nätverk vuxit och kommuner utanför Sysav-regionen bjuds in.

Under 2023 lanserades Kretsloppsdagen i alla tio kommuner samt på Sysav. En dag då den gemensamma kretsloppsplanen uppmärksammades internt och goda exempel på genomförda aktiviteter lyftes fram för att inspirera varandra. Kretsloppsdagen kommer framöver att genomföras under Europa minskar avfallet veckan i november.

Kommunerna inom den gemensamma kretsloppsplanen fortsätter att gå framåt och uppnår fler indikatorer. Under 2023 utmärker sig de minskade avfallsmängderna och grovavfallet i synnerhet. Kommunerna är också framgångsrika med att arbeta aktivt för att integrera avfallshanteringen i staden och kommuninvånarna upplever att det är lätt att lämna sitt farliga avfall samt att de inte upplever sin närmiljö som nedskräpad.

Däremot går det trögare att aktivt arbeta med att ställa krav som leder till återbruk och återvinning av material samt att avfall förebyggs i offentliga upphandlingar. Det behöver även göras mer så att kommuninvånare upplever det enklare att återbruka, dela, hyra och låna.
Så utmaningarna kvarstår. I det fortsatta arbetet behövs mer och fördjupat samarbete mellan förvaltningar, bolag och näringsliv då samverkan på olika sätt gör att arbetet effektiviseras och att det blir lättare att uppnå de gemensamma målen. Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt.

Minskat inflöde av material och produkter

0 av 5 indikatorer är uppnådda.
Flera kommuner backar i arbetet med att ställa krav på återbruk och återvinning i de offentliga upphandlingarna. Många kommuner saknar fortfarande en uppdaterad upphandlingspolicy, där just dessa krav ställs. Den genomsnittliga restavfallsmängden per invånare i regionen var 148 kilo under 2023. Det är en minskning sedan året innan med bara 1 kilo per invånare, så det kommer att krävas mer. Till senast år 2030 ska kommunerna komma ner till max 100 kilo per invånare. Till det positiva hör att det i regionen finns en medvetenhet om att det finns en koppling mellan konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan. Kommuninvånarna kan tänka sig att förändra sitt konsumtionsbeteende för att bidra till minskade avfallsmängder.

Effektiviserad resursanvändning

3 av 10 indikatorer är uppnådda.
Vi går framåt! Grovavfallet i alla kommuner minskar och även om det är små förändringar så ökar återbruket och materialåtervinningen på våra återvinningscentraler. Alla kommuner har ett aktivt arbete med att integrera avfallshanteringen i staden. Den fysiska planeringen är mycket viktig för att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att välja hållbart. Årets enkätundersökning visar att kommuninvånarna fortsatt upplever det mycket svårt att återbruka, dela och låna prylar. Det här en stor utmaning att göra det lätt att göra rätt, för kommunernas medborgare. Det kommer att krävas resurser och en vilja att tänka nytt och se möjligheter från kommunens verksamheter och politiker.

Minska spillet

1 av 9 indikatorer är uppnådda.
Enkätfrågor till kommuninvånarna visar att man upplever att det är lätt att lämna farligt avfall till kommunernas insamlingssystem i alla tio kommuner. Tillsynsmyndigheten arbetar i de flesta kommuner aktivt med att få livsmedelsverksamheter att källsortera sitt avfall. Dessutom är många kommuner framgångsrika med att förebygga nedskräpningen, då den inte upplevs som stor i sin kommun. Däremot behöver de flesta kommuner komma i gång med och regelbundet mäta skräpet, både vid badplatser och i staden, för att få en bild av hur nedskräpningen ytterligare kan förebyggas.

 

Läs mer om målen