Styrmedel & verktyg för att nå målen

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen. För att nå målen, och följa de handlingsplaner som tas fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner.

Styrmedel

Administrativa styrmedel används inom flera av indikatorerna, till exempel där kommunen ska arbeta med hjälp av sin tillsynsmyndighet, med upphandlingar eller med fysisk planering. Fysisk planering är en viktig del i flera av indikatorerna och behövs för att skapa förutsättningar för till exempel återbruk, utlåning och delning samt för att skapa avfallshantering med god service och arbetsmiljö. Information, kommunikation och i vissa fall nudging är också avgörande styrmedel för att hjälpa både kommunens invånare, tjänstepersoner och politiker att arbeta för en hållbar utveckling. Ibland kan även ekonomiska styrmedel, som till exempel avfallstaxan, användas för att påverka kommuninvånarnas beteenden.

Nudging

Ordet nudge betyder knuff eller puff. Nudging innebär att försiktigt knuffa människor i en riktning som de annars inte skulle ha tagit. Det innebär att forma en situation så det faller sig naturligt att välja rätt och på så vis få till en beteendeförändring. En klassisk nudge är fotspår som leder till en papperskorg, vilket har visat sig minska nedskräpningen.

En stor snabel knuffar på en liten elefantunge. I snabeln står texten,  Administrativa styrmedel: miljöbalken, lokala föreskrifter, tillsyn, upphandling, fysisk planering. Ekonomiska styrmedel: Avfallstaxa, avgift. Informativa styrmedel: Kommunikation, information. Ovanför den lilla elefanten finns två pratbubblor. I den ena pratbubblan står texten: Med rätt styrning kan vi påverka. I den andra pratbubblan står det: Nudging, en knuff i rätt riktning. Att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt. På så vis kan knuffa försiktigt mot mer hållbara beslut.

En stor snabel knuffar på en liten elefantunge. I snabeln står texten, Administrativa styrmedel: miljöbalken, lokala föreskrifter, tillsyn, upphandling, fysisk planering. Ekonomiska styrmedel: Avfallstaxa, avgift. Informativa styrmedel: Kommunikation, information. Ovanför den lilla elefanten finns två pratbubblor. I den ena pratbubblan står texten: Med rätt styrning kan vi påverka. I den andra pratbubblan står det: Nudging, en knuff i rätt riktning. Att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt. På så vis kan knuffa försiktigt mot mer hållbara beslut.

Verktyg

Förutom att kommunen på olika sätt kan leda kommuninvånarna i rätt riktning med hjälp av olika styrmedel, finns det även andra metoder och verktyg att använda för att nå önskade resultat och mål.

Kunskap

I dag finns det ett fokus på miljö som medför att ny kunskap och nya hjälpmedel utvecklas i hög takt. För att kunna följa med i utvecklingen och fatta väl understödda och övervägda beslut, krävs ständigt ökad kunskapsinhämtning. Den efterfrågade kunskapen finns både inom den egna organisationen och utanför, och med dagens digitala teknik är den lättillgänglig. Erfarenhet byggs även genom samarbete samt genom att dela kompetens och kunskap. Det är lätt att tro att den egna kunskapen är något som alla andra känner till. Det som krävs är att alla tar ansvar för att öka kunskapen och att alla vågar fråga efter den kompetens som redan finns inom verksamheten.

Samverkan

Samverkan är en viktig framgångsfaktor för att nå kretsloppsplanens mål. Ingen kan göra allt arbete ensam, utan många olika aktörer måste bidra och arbeta tillsammans. Avfall uppstår överallt och genom att alla bidrar från sitt håll och inom sin verksamhet kan förändringar ske. För att kunna samverka är det viktigt att hjälpas åt och att dela med sig av kunskap, då blir det en win-win-situation för alla inblandade. Genom att samverka och jobba tillsammans blir även kompetensen samlad och resultatet av arbetet blir mer kostnadseffektivt. Ett gemensamt budskap tas också emot lättare eftersom mottagaren ser det i många kanaler samtidigt.

Planering

För att möjliggöra förändringar och genomföra åtgärder krävs god planering. Förutsättningar för att nå en hållbar utveckling måste skapas redan i kommunens olika planer och program. Har riktningen satts gemensamt blir det lättare att göra handlingsplaner för att nå dit. Några exempel är planeringen av staden med översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsavtal och bygglovshantering, och i det strategiska arbetet med strategier och policys. Finns förutsättningarna är det lättare för invånare och tjänstepersoner att göra rätt. Samhällsplanering kräver ett tätt samarbete mellan kommunens avdelning för fysisk planering och avfallsorganisationen.

Teknikutveckling

För att nå den gemensamma kretsloppsplanens mål behövs nya idéer, innovationer, teknikutveckling och digitala lösningar. Teknik och digitalisering är ett viktigt hjälpmedel och ett måste för att kunna följa med i dagens samhällsutveckling. Teknikutveckling kan ge möjlighet till god service och skapa bättre förutsättningar för både tjänstepersoner och invånare att göra det rätta valet. Digitala hjälpmedel kan bidra till att skapa en mer hållbar avfallshantering, till exempel genom digitala plattformar som möjliggör att det blir lättare att dela och återbruka. Teknikutvecklingen kan också bidra till en hållbar avfallshantering genom att till exempel underlätta ruttplanering eller utvecklingen av fossilfria och driftsäkra sopbilar.