Agenda 2030 & de globala målen

Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har Agenda 2030 varit en viktig inspirationskälla. Kretsloppsplanen innehåller mål som tydligt kan kopplas till flera av de globala målen. Genom att bidra till att nå kretsloppsplanens mål sker samtidigt ett arbete som bidrar till att nå de globala målen.

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra viktiga saker till år 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter
 • Lösa klimatkrisen
 • Främja fred och rättvisa
Flera olika färger som bildar en cirkel, FN:S globala mål

Olika färger som bilder en cirkel

Med 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Gobala mål och kopplingen till kretsloppsplanens mål

Kretsloppsplanen omfattar flera olika områden och har därför också direkt påverkan på många av de globala målen. Det finns också globala mål av mer övergripande karaktär som inte kopplar direkt till ett enskilt mål i kretsloppsplanen, utan till alla tre mål. Exempel på mål med övergripande karaktär är mål 13 Bekämpa klimatförändringarna med delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering.

Kretsloppsplanen har direkt påverkan på följande globala mål:

INFLÖDET AV MATERIAL OCH PRODUKTER TILL KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

 • En illustration av FNs 12e globala mål med texten hållbar konsumtion och produktion

RESURSANVÄNDNINGEN I KRETSLOPPET HAR EFFEKTIVISERATS ÅR 2030

 • En illustration av FNs 8e globala mål med texten anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • En illustration av FNs 11e globala mål med texten hållbara städer och samhällen
 • En illustration av FNs 12e globala mål med texten hållbar konsumtion och produktion

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

 • En illustration av FNs 3e globala mål med texten god hälsa och välbefinnande
 • En illustration av FNs 7e globala mål med texten hållbar energi för alla
 • En illustration av FNs 11e globala mål med texten hållbara städer och samhällen
 • En illustration av FNs 12e globala mål med texten hållbar konsumtion och produktion
 • En illustration av FNs 14e globala mål med texten hav och marina resurser

Globala delmål

Till målen och indikatorerna finns även kopplingar till de globala målens delmål. Åtgärdsarbete utifrån indikatorerna bidrar därför även till de globala delmålen, till exempel:

 • Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Att öka kommuninvånarnas kunskap om kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängder bidrar till att nå delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

 • Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen

Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen

Att minska matsvinnet i både hushåll och kommunens storköksverksamheter bidrar till att nå delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

 • Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
 • Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och delmål 12.5 Minska mängden avfall markant

Att kommunen och kommunala bolag arbetar med återbruk av möbler och inredning, resurseffektiviserande aktiviteter samt förebyggande av avfall bidrar till att nå delmålen 8.4. Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och 12.5 Minska mängden avfall markant.

 • Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

14.1 Minska föroreningarna i haven

Att arbeta med att minska mängd skräp vid hav och sjöar bidrar till delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven.

 • Delmål 11.6 Minska storstäders miljöpåverkan

Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Att kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden, genom sin fysiska planering bidrar till att nå delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan.

 • Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar
 • Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar och 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Att påverka kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall så att det inte finns något farligt avfall i restavfallet bidrar till att nå delmål 3.9. Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.