Skräpfri badplats Hur förebygger vi nedskräpning på våra badplatser

Kretsloppsplanens mål

Indikatorer

 • Nedskräpning

Intresseområden

 • Avfall & miljö
 • Tillsyn
 • Kommunikation
 • Kommun­invånare
 • Kultur & fritid
 • Näringsliv
 • Gata, park, vatten & avlopp

Medverkande kommuner & bolag

 • Lomma kommun
 • Svedala kommun
 • Vellinge kommun
 • Sysav

Övrigt

Projektet Skräpfri badplats genomfördes tillsammans med Håll Sverige Rent.

Tillsammans med Håll Sverige Rent har Sysav tagit fram en ny metod för att mäta skräp på badplatser. 2020 genomfördes pilotmätningar på Lomma beach, Kämpingestranden och Pudesjö badplats. 2021 har olika åtgärder genomförts vid de tre badplatserna och uppföljningsmätningar har gjorts.

Syfte

Skräpet i haven ökar konstant och globalt uppskattas att 80 % kommer från land. Skräpet som uppstår från badplatser kommer i huvudsak från besökare och syftet med projektet var att se om olika förebyggande åtgärder kunde minska nedskräpningen.

Målgrupp

Målgrupp för projektet var besökare på de tre badplatserna.

Genomförande

Före start av mätningarna sattes skyltar med starka budskap upp i anslutning till mätytan. Påsholkar placerades ut, där besökare kunde ta en påse för att plocka med sitt eller andras skräp. Vid Lomma beach visades även en bilder från en nedskräpningskampanj längs den mest frekventa gågatan ner mot badplatsen. Mätningen skedde enligt metoden och innebar att allt skräp på en yta på 100x20 meter samlades in under 6 veckor och registrerades.

Resultat

Vid jämförelse med 2020, visade resultatet för 2021 att antalet observerade skräp minskade på alla tre badplatser. På Lomma beach minskade det från 4712 stycken till 4170 stycken. På Kämpingestranden från 1238 stycken till 1020 stycken. Och vid Pudesjö en minskning från 967 stycken till 578 stycken.

På alla tre badplatserna minskade godis- och snacksförpackningar samt att fimparna minskade på Lomma beach och Pudesjö. Däremot en viss ökning av papper och kartong samt plast övrigt. 

Att besökare påmindes om skräpets konsekvenser samt att påsholkarna underlättade för dem att ta hand om sitt eget skräp, har förhoppningsvis varit en bidragande faktor till nedskräpningens minskning. 

Bilden visar skräp som har plockats vid badstranden, ett par skor och olika plastföremål

Bild som visar skylten och påsholken vid Pudesjö.

Bilden visar skräp som har plockats vid badstranden, ett par skor och olika plastföremål