Inom byggbranschen går det ofta fort både när man bygger och när man river. Krav på hög kvalitet, exakta mått och garantier gör det svårt att återbruka och att ta tillvara på resurser.

En lyftkran i grodperspektiv

Lyftkran sedd från grodperspektiv med rosa moln i bakgrunden

För kommuner, entreprenörer och byggföretag krävs nya sätt att tänka och agera. Det finns flera aktörer på området som vill se en förändring. Ett initiativ är LFM30 där aktörer samverkar och vill påskynda klimatomställningen.

I projektet LFM30 deltar två tjänstepersoner som har stort fokus på förebyggande av avfall och återbruk. Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav, efterlyser större banker av återbrukat material, tydligare kundkrav och mer partnerskap.

-Jag skulle önska att det fanns en större dialog, inklusive krav på ökad andel återbruk/återvinning, mellan aktörer på marknaden och kommunerna som är stora uppdragsgivare av bland annat nya byggnationer.

Hållbarhetsfrågor på bred front

Staffan Fredlund, miljöchef på Whilborgs och representant för LFM30, menar att branschen behöver tänka nytt.

-Det finns en viss tröghet i branschen för att få in hållbarhetsfrågorna på bred front när det gäller nybyggnation och rivning. Det gäller att alla aktörer ställer krav: från byggbolagen och kunderna till hela samhället. Samtidigt finns det viktiga frågor att ta hänsyn till. När det byggs nytt ställs det krav på garantier, fuktskydd, akustik och ljus samt brandskydds- och arbetsmiljöfrågor, vilket kan vara svårt att tillgodose vid återbruk.

Ett mål inom LFM30 är att byggandet ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

-Det är viktigt att se till hela livscykelperspektivet när man bygger nytt. Ett trägolv som är dyrt i inköp men sedan kan slipas många gånger och även återvinnas är ett bra hållbart alternativ.

Kompetens och insikter hos kunderna gör att framtiden inom byggbranschen ser ljusare ut när det gäller hållbarhetsfrågor och återbruk.

-Jag ser positivt på framtiden. Många av kunderna vill säkerställa att byggbranschen har ett tänk kring återbruk. Det handlar om allt från inredning, vitvaror och kontorsmöbler. Det finns helt klart en livscykeltanke bland fler och fler inom branschen, säger Staffan Fredlund.

Fakta

LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är ett initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

Det är viktigt att se till hela livscykelperspektivet när man bygger nytt. Staffan Fredlund, Miljöchef Wihlborgs

INSPIRATION

  • Ställ krav på mätning och uppföljning av statistik i byggentreprenader.
  • Identifiera platser för tillfällig förvaring av jordmassor, med beaktande av krav i lagstiftningen.
  • Skapa samarbeten med externa aktörer som erbjuder möjligheter till hållbara affärslösningar.
  • Bli en aktiv projektpartner i utvecklingen av nya verktyg och metoder.
  • En god systematik är A och O för att nå resultat.
  • Se längre än till bara ett år i taget.
  • Fundera på vad som är en god design och hur god design kan leda till cirkulära långsiktiga lösningar.
  • Det är viktigt att livscykel-perspektivet är med när produkter/ tjänster designas samt att man som kund/beställare vid inköp ställer krav på miljödeklarationer, där klimatpåverkan är redovisad.
  • Skapa rutiner för att möjliggöra återanvändning av bygg- och rivningsmaterial inom kommunens verksamheter, samt källsortering och förberedande för återanvändning och återvinning i enlighet med lagstiftningens krav.
  • Använd redan existerande vägledningar och verktyg – det finns många och fler tillkommer. Till exempel har Naturvårdsverket och Centrum för cirkulärt byggande användbara underlag, och Hållbar Utveckling Skåne har skapat ett upphandlingsverktyg för att minska avfall vid nybyggen.