Dra erfarenhet av tidigare nybyggnadsprojekt, utvärdera enkätsvar och ställa frågor till den egna verksamheten - på så sätt ska framtida boenden minska klimatpåverkan och bli mer hållbara i Lomma kommun.

Stadsvy i fågelperspektiv

Fågelperspektiv över en stad

Efter byggandet av hamnområdet i Lomma har ett projekt genomförts för att dra lärdom kring hur bostadsområden kan byggas för att bli hållbara. En av de hållbarhetsaspekter som utvärderades var avfallshanteringen.

Generellt sker det alltid ett förarbete mellan olika avdelningar inför nybyggnation och planering av staden.

En självklar roll

-För att kunna bygga ett hållbart boende och skapa en bättre avfallshantering, är det viktigt att tänka hur soprum ska placeras så att det är lätt att sortera sitt avfall, hur körning med sopbilar inne i kvarter kan minska och hur hämtningen kan underlättas. Avfallshanteringen bör ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen, säger Jacob Thollonen på Lomma kommun som varit projektledare för utvärderingen av Lomma hamn.

I utvärderingen som gjordes i samband med byggandet av hamnstadsdelen i Lomma ställdes frågor till såväl invånarna i stadsdelen som till andra brukare och aktörer som berörs av avfallshanteringen i området.

-Jag tror att man måste vara ödmjuk inför nybyggnationer, det är många olika perspektiv som måste tänkas in. Det är så klart positivt om man kan tänka rätt redan från början och tänka i alla led för att minska klimatpåverkan och få en hållbar stadsutveckling. Ett exempel är att minska långa dragavstånd, som i sin tur minskar tomgångskörningen för sopbilarna. Det kan låta enkelt att undvika långa dragavstånd men vid fysisk planering så är det många perspektiv som det ska tas hänsyn till.

Jag tror att man måste vara ödmjuk inför nybyggnationer, det är många olika perspektiv som måste tänkas in. Jacob Thollonen, Lomma kommun

Inspiration

  • Skapa en rutin tillsammans med avfallsorganisationen så att alla planärenden och bygglov granskas med avfallshanteringen och arbetsmiljön i åtanke.
  • Dela kunskap mellan de som arbetar med fysisk planering i staden och de som arbetar inom avfallsorganisationen.
  • Hitta ytor som kan få en multifunktionell användning i staden.
  • Omvärldsbevaka teknikutvecklingen inom avfallsområdet.