För att kunna förebygga, återbruka och sortera bättre måste det finnas goda möjligheter till det i vår omgivning.

Det är när staden planeras och byggs som det finns möjlighet att skapa förutsättningar för en hållbar avfallshantering, både för den som ska lämna och hämta avfallet. En hållbar avfallshantering kan till exempel vara att ha nära till sitt avfallsutrymme, att det finns möjlighet att lämna saker så att någon annan kan använda dem och att det finns gott om plats att sortera sitt avfall.

En hållbar avfallshantering säkerställer god service till invånarna och förebygger arbetsmiljöproblem för de som ska hämta avfallet. Teknikområdet inom avfallshanteringen är ett område med stor potential för att nå ökad samhällsnytta, samt att möta kundens önskemål och upplevelse av god service. Smarta digitala lösningar kan både effektivisera avfallshanteringen, leda till bättre förebyggande åtgärder och öka återbruket.

Toppen av en bro mot en blå himmel

Toppen av en vit bro mot en ljusblå himmel i bakgrunden

Effektivare resursanvändning

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden genom sin fysiska planering

Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Det finns lagkrav inom bland annat plan- och bygglagen som tydliggör vilka krav inom avfallshanteringen som ska följas vid om- och nybyggnation. Aktivt arbete innebär, utöver nationella lagkrav, att kommunens avdelning för fysisk planering kontinuerligt samarbetar och för dialog med kommunens avfallsorganisation. Det innebär även att att ta hänsyn till avfallshanteringen i alla plan- och bygglovsprocesser samt att följa andra krav och riktlinjer, som till exempel kommunens avfallsföreskrifter.

Att integrera avfallshanteringen i staden innebär också att skapa platser för att avfallet enkelt ska kunna förebyggas, återbrukas och återvinnas.

  • Avfall & miljö
  • Samhälls­planering
  • byggnation, rivning & drift
  • Gata, park, vatten & avlopp
  • Kommun­invånare