I de tio kommunerna samlas nästan 40 000 ton grovavfall in varje år på kommunernas insamlingsplatser, vilket motsvarar cirka 130 kilo per person och år. Grovavfallet är en stor del av den totala avfallsmängden. År 2019 gick 20 procent till materialåtervinning och resterande mängder gick till energiåtervinning.

Genom att återbruka och återvinna mer kan avfallsmängden och miljöpåverkan minska. Det finns mycket att vinna på att öka återbruk och materialåtervinning. Varje kilo brännbart avfall som går att undvika motsvarar en besparing på 2 kilo koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 16 kilometers körning med en personbil.1

1IVL Svenska Miljöinstitutet 2019

Container med möbler i

Container med möbler i

Så uppnås målen

Effektivare resursanvändning

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser

Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030 (kg/person och år))

Andel grovavfall för återbruk respektive materialåtervinning insamlat på kommunala insamlingsplatser

Indikatorvärde: Uppåtgående trend för återbruk och materialåtervinning och nedåtgående trend för energiåtervinning år 2021-2030 (procent). Återbruk och materialåtervinning ska tillsammans uppgå till 75 procent år 2030.

Det är viktigt att befintliga kommunala insamlingsplatser, främst återvinningscentraler, fortsätter att utvecklas och styr mot ökat återbruk och materialåtervinning.

Det finns flera viktiga resurser inom kommunen som kan hjälpa till att skapa välfungerande kommunala insamlingsplatser. Kommunens avdelning för sysselsättning och arbetsmarknad är en viktig aktör som kan bidra med personal. Avdelningar som arbetar med fysisk planering är värdefulla då de tidigt sätter förutsättningarna och möjligheterna för de kommunala insamlingsplatserna. En genomtänkt utformning av och tillgängligheten till kommunala insamlingsplatser ger möjlighet och uppmuntrar till återbruk och återvinning.

  • Avfall & miljö
  • Samhälls­planering
  • Kommunikation
  • Kommun­invånare