Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar beräknades år 2017 till 706 miljarder kronor.1 Kommuner har därmed stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster.

En penna ligger på en trave pappersark

Penna ligger på en trave papper

Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar beräknades år 2017 till 706 miljarder kronor.1 Kommuner har därmed stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster.

Det är vid upphandlingar och inköp som det finns möjlighet att påverka hur en produkt produceras och dess kvalitet. Detta i sin tur påverkar hur effektivt den kan användas, och hur den kan fortsätta användas när behovet inte längre finns för den som en gång skaffade den.

Alla som initierar eller genomför en upphandling är viktiga aktörer. Det innebär att det inte enbart är upphandlingsorganisationen som ska arbeta för att nå indikatorvärdet, utan att alla verksamheter måste bidra.

Det är viktigt att ha ett kunskapsutbyte mellan upphandlare, personer med hållbarhetskunskap och sakkunniga på kommunen samt att personer med sakkunskap inkluderas tidigt i upphandlingen.

1Upphandlingsmyndigheten 2020

Så uppnås målen

Minskat inflöde

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning av material samt att avfall förebyggs

Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att det finns ett systematiskt arbete i alla upphandlingsförfaranden med hänsyn till återvinning, återanvändning av material samt förebyggande av avfall. Aktivt arbete innebär att det genomsyrar hela organisationen.

En upphandling som leder till återvinning av material kan till exempel ha ställt krav på att de upphandlade produkterna består av ett material i stället för flera, för att de lättare ska kunna återvinnas till nya produkter.

En upphandling som leder till återanvändning ställer till exempel krav på produkter med lång livslängd och som kan uppdateras eller repareras.

En upphandling som leder till att avfall förebyggs är till exempel att välja flergångsprodukter i stället för engångsprodukter eller att upphandla produkter som är resurseffektiva redan i produktionsledet.

  • Avfall & miljö
  • Upphandlingar
  • Storkök
  • Kultur & fritid
  • byggnation, rivning & drift
  • Skola, vård & omsorg