En viktig del för de som arbetar med tillsyn, är att se till att verksamheterna jobbar med att förebygga avfall. För att underlätta arbetet har ett nytt informationsmaterial med tillhörande checklista tagits fram.

Tre flaskor och en handske

Tre flaskor med farligt avfall

Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör på Ystad-Österlenregionens miljöförbund, menar att man måste våga tänka nytt och pröva lagen för att få till en förändring. Han har jobbat med materialet från Miljösamverkan Skåne och menar att det är till stor nytta. Särskilt den tredje delen som handlar om att prövning kan göra skillnad.

Se avfall som en restprodukt

Mycket handlar om kunskapshöjande och ett nytt synsätt. Om man till exempel har en tillverkning som genererar en produkt och avfall, kan man istället betrakta avfallet som en restprodukt. Kanske går den att använda som råvara i den egna verksamheten eller sälja vidare till andra.

-Om man har med tänket redan när man bygger upp en verksamhet och bestämmer vilka krav den ska ha, blir det mycket enklare. Ser man det som att det här är huvudprodukten och det här är biprodukten, kan man få med hela affärsidén i tillståndet redan från början. Idag söker många tillstånd bara för huvudprodukten och vill man lägga till biprodukten i efterhand behövs en ny prövning, vilket kan ses som ett hinder.

Viktigt med samarbete

Nyckeln till framgång är samarbete, menar Thomas Ferdinandsson. Dels mellan industrierna för att de ska hitta varandra och den symbios som kan uppstå mellan dem. Men också mellan de som jobbar med tillsyn och de som jobbar miljöstrategiskt. Detta gäller såväl inom som mellan kommuner.

Thomas Ferdinandsson menar att vi måste använda lagstiftningen om att vi ska jobba avfallsförebyggande för att se vad det innebär.

-Vågar ingen testa lagstiftningen, är den tandlös. Även som tillsynsmyndighet kan vi vara lite framåttänkande. Vi måste våga ta besluten som är lite kontroversiella.

Vi måste våga ta besluten som är lite kontroversiella. Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör på Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Inspiration

  • Hjälp företag att hitta samarbeten där avfall från ett företag kan bli ett annat företags resurs, så kallad industriell symbios.
  • Genomför tematillsyn för att uppmärksamma avfallshanteringen.
  • Informera livsmedelsverksamheter om att kunderna kan ta med sin egen matlåda, i stället för att erbjuda take away-förpackning.
  • Uppmana livsmedelsverksamheter att inte automatiskt dela ut engångsartiklar.
  • Samarbeta mellan kommunens förvaltningar, eftersom förutsättningarna för sortering skapas redan i planerings- och byggnads-skedet.
  • Uppmuntra samarbete mellan miljö- och livsmedelsinspektörer. Det skulle till exempel kunna bidra till effektivare arbete med minskad nedskräpning vid livsmedelsverksamheter.
  • Erbjud företag rådgivning kring avfallsförebyggande och källsortering.
  • Avfallsorganisationen kan hjälpa till med praktiska tips kring sortering och dimensionering av avfallsutrymmen.