En majoritet av Sveriges totala avfallsmängder är avfall från verksamheter. Därför måste även verksamheter i kommunen hjälpa till att minska avfallsmängderna och sortera det avfall som uppstår.

Tillsynsmyndighetens uppgift, enligt 26 kap. miljöbalken, är att ge råd och information. Det är även att ställa krav på verksamheterna att öka sin kunskap och medvetenhet samt uppfylla lagstiftningens krav på sortering och avfallsförebyggande arbete. Kommunens tillsynsmyndighet kan stötta verksamheter i detta arbete.

En svensk stad med höghus och lyftkranar.

Höghus och lyftkran som håller på att bygga

Så uppnås målen

Minskat inflöde

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska förebygga avfall

Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Minskat spill

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska källsortera avfall

Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta efter och ge information enligt vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder.

Aktivt arbete innebär även att avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen (verksamhetsplanen). Dessutom innebär det att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs mot verksamhetsutövare inom prioriterade branscher samt yrkas i remissyttranden till länsstyrelse och mark- och miljödomstol.

Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter innebär att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på de olika verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att sortering och återvinning sker enligt lagstiftning.

  • Samhälls­planering
  • Tillsyn
  • Näringsliv