Avfall som är sorterat kan materialåtervinnas till nya produkter istället för att nya råvaror används. Genom att sortera ut produkter som innehåller farliga ämnen kan de hanteras på rätt sätt och därmed avgifta kretsloppet.

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till en bättre källsortering, behöver källsortering ske även inom organisationen.

Ihoptryckta plastförpackningar

Hög med ihoptryckta plastflaskor

Så uppnås målen

Minskat spill

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det finns tillgång till källsortering

Indikatorvärde: 100 procent senast år 2025

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas restavfall

Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall

Indikatorvärde: 0 batterier, 0 ljuskällor och 0 antal elektronikavfall/100 kg restavfall

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem

Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en arbetsplats är, utifrån möjligheten att källsortera. Det kan till exempel innebära att varje personalkök har källsortering.

Mängd förpackningar, tidningar och farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall kommer att mätas genom plockanalyser. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att lämna farligt avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen.

Det är i den fysiska planeringen och byggnationer som möjligheterna skapas för att kunna sortera tidningar, förpackningar och farligt avfall på ett enkelt sätt..

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

  • Avfall & miljö
  • Samhälls­planering
  • byggnation, rivning & drift
  • Skola, vård & omsorg
  • Kommunikation
  • Kommun­invånare